COVID-19 Visitor Policies FAQ - Hmong

Kev Pub Nkag Mus thiab Kev Yuav Daim Tiv Kem

Puas yog kuv muaj peev xwm mus saib Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub nyob rau thaum ib lub sij hawm tshwj xeeb xwb?
Xav kom sawv daws yuav raws hauv online ua ntej sij hawm txhawm rau tsis tau tuav ntaub ntawv dab tsi thaum nkag mus saib. Cov neeg tuaj ncig saib xyuas muaj peev xwm teem ua ntej raws li mpm.edu. Thov nkag mus ncua sij hawm hnub uas tau qhia rau ntawm koj daim tiv kem.

Kuv qhov mus ncig saib Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub puas muaj lub sij hawm txwv tshwj xeeb rau qhov pub nkag mus tau ntev npaum li cas teev?
Tsuas pub nkag mus ncig saib tau ntev li ob-teev xwb, tab sis cov neeg tuaj mus ncig saib tsis tas tawm rau thaum txog lub sij hawm ntawd los tau.

Cov sij hawm teev qhib txhua hnub ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub yog li cas?
Cov sij hawm teev pib pub nkag mus saib tau yog hnub Thursday txog hnub Sunday, thaum 10:00 teev sawv ntxov 5:00 teev yav tsaus ntuj.

Yog kuv yuav ib daim tiv kem tab sis dhau ntawd kuv tsis muaj peev xwm mus ncig saib tau raws li hnub/lub sij hawm ntawd yuav ua li cas?
Tsis pub thim nyiaj rov qab tau, tab sis tej zaum yuav thov hloov pauv rau lwm lub sij hawm tau raws li qee kis. Rau kev pab, thov hu rau peb ntawm lub Chaw Txais Xov Tooj ntawm 414-278-2728.

Kuv yuav nkag mus thiab tawm mus ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub tau li cas?
Tej zaum txhua tus neeg tuaj saib yuav nkag mus tau rau hauv lub tuam tsev MPM los ntawm MPM lub Wells Street loj cov qhov rooj nkag ntawm 800 West Wells Street, Milwaukee, WI, los sis los ntawm MacArthur Square qhov chaw nres tsheb. Lub James Lovell Street lub chaw nkag mus tseem kaw.

Yog kuv tuaj txog ntawm lub chaw MPM thiab tsis tau yuav daim tiv kem raws hauv online yuav ua li cas?
Cov neeg tuaj ncig saib uas tsis xav yuav lawv cov tiv kem ua ntej yuav tsum mus rau ntawm lub qhov rais Pub Nkag Mus Rau Hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub. Qhov yuav kom cov tiv kem muaj tas li ntawd mas kuj lav TSIS tau thiab. Kev them nyiaj yuav tsum siv npav debit/credit yuav, siv nyiaj ntsuab yuav tsis tau. Rau kev pab thov hu rau peb ntawm lub Chaw Txais Xov Tooj ntawm 414-278-2728.

Yog kuv hnov tsis xis nyob ua ntej txog kuv lub sij hawm teem caij tuaj mus ncig saib yuav ua li cas?
Yog tias koj hnov tsis xis nyob los sis muaj cov tsos mob, ces thov nyob twj ywm hauv tsev.

Kuv tuaj yeem vam tau dab tsi thaum tuaj txog?
Cov neeg tuaj ncig saib yuav tau muab cov tiv kem los yees cia thaum nkag mus. Zam tsis txhob chwv cov neeg tuaj ncig saib thiab cov neeg ua hauj lwm, tsis pub siv cov kauj coj ntawm tes rau thaum lub sij hawm no. Mus rau hauv lub tuam tsev Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub ib zaug nkaus xwb; cov neeg tuaj ncig saib tsis tuaj yeem tawm thiab rov los dua.


Koj Qhov Tuaj Ncig Saib Ntawm MPM

Feem twg ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub rau tam sim no uas raug kaw lawm?
Haymarket General Store (Tsev Muag Khoom Coj Li Txheej Thaum Ub)
Chaw Haus Kas Fes

Cov kev pab cuam uas tsis muaj lawm:
Chav xauj rau khoom
Chav xauj Rooj zaum muaj log
Cov Tswv Cuab Ua Hauj Lwm
Photobooth (Chaw Thaij Duab Luam Duab)
Penny press (Chaw nias dua ua lub npib)
Qhov uas programme kiag tam sis
Coj kev ncig
Cov Cuab Yeej Siv Tshawb Nrhiav
Cov mloog ntawm pob ntseg txo kom txhob muaj suab nrov tawm

Mus rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub tsuas pub mus ib zaug nkaus xwb. Kiag thaum nkag mus lawm, cov neeg tuaj saib yuav tawm mus tsis tau mam rov qab los dua.

Feem raug qhib ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub rau tam sim no yog feem chaw twg?
Tej chaw thiab tej chaw muab kev nthuav qhia rau saib uas hais los saum toj saud tam sim no tseem tsis pub qhib rau pej xeem sawv daws nkag mus ncig saib tau. Lub Puelicher Butterfly Wing (Chaw Saib Npauj Npaim) tam sim no raug kaw vim tseem kho. Thov cim tseg tias kev mus rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub tsuas pub mus ib zaug nkaus xwb. Kiag thaum nkag mus lawm, cov neeg tuaj ncig saib yuav tawm mus thiab mam rov qab los dua tsis tau.

Kuv tsim nyog nqa dab tsi nrog kuv?
Txhua tus neeg tuaj saib uas muaj hnub nyoog peb xyoo los sis tshaj ntawd yuav tsum tau coj lub looj ntsej muag uas npog tau lub qhov ncauj thiab qhov ntswg. Cov tib neeg uas xiam oob qhab los sis muaj cov yam ntxwv kev kho mob uas coj tsis tau lub looj ntsej muag yuav raug zam txoj cai no.

Kuv puas tuaj yeem yuav khoom noj tau?
Peb lub chaw kas fe thiab Haymarket kaw rau thaum lub sij hawm no.

Kuv puas muaj peev xwm nqa kuv tus kheej tej khoom noj tuaj tau?
Tej zaum cov neeg tuaj saib yuav nqa tau lawv li khoom noj thiab khoom haus txhawm rau kom tau noj nyob rau kem uas tau teeb tseg ntawm lub Chaw Haus Kas Fes. Tsis tas yuav coj cov looj ntsej muag yog tias tau zaum thiab noj khoom noj lawm. MPM tsis tuaj yeem ntim tau cov khoom noj cia los sis muaj cov thawv txias rau khoom noj rau cov neeg tuaj saib. Thov cim tseg tias kev tawm los rau ntawm koj lub tsheb thiab kev rov nkag mus dua rau lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qubyuav tsis tso cai nyob rau lub sij hawm no.


Cov Cai Saib Xyuas Kev Nyob Nyab Xeeb

Kuv puas yuav tsum rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg?
Txhua tus neeg tuaj siab uas muaj hnub nyoog peb xyoo los sis tshaj ntawd yuav tsum tau coj lub looj ntsej muag uas npog tau lub qhov ncauj thiab qhov ntswg. Cov neeg tuaj saib uas tsis coj raws li txoj cai no yuav tau txais kev ceeb toom qhia kom coj zoo los ntawm lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub cov neeg ua hauj lwm. Cov neeg uas xiam oob qhab los sis muaj cov yam ntxwv kev kho mob yuav raug zam txoj cai no. 

Yog kuv tsis nco qab nqa daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav ua li cas?
Muaj cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau cov qhua tuaj saib pub dawb rau sawv daws raws li lawv kev thov txog yog lawv tsis npaj rau lawv tus kheej thiab yuav tsum tau ua raws li txoj cai.

Yog kuv tsis muaj peev xwm rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg vim muaj teeb meem rau kev noj qab haus huv ne yuav zoo li cas?
Cov neeg uas xiam oob qhab los sis muaj cov yam ntxwv kev kho mob yuav raug zam txoj cai no.

Puas muaj tshuaj tsuag tua kab mob rau cov neeg tuaj saib?
Muaj, yuav teeb cov chaw tso cov tshuaj tsuag tua kab mob thoob plaws rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub thiab peb xav kom cov neeg tuaj saib thov zam txhob kov ntawm tej npoo chaw ub no.

Tej chaw uas nquag chwv puas raug tu kom huv si?
Peb pawg kws tu ntxuav yeej nyob rau ntawm lub chaw thaum cov sij hawm teev ua hauj lwm txhawm rau tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau cov chav dej, chav noj su, tej chaw ncig mus los, thiab tej duab tso rau saib suav nrog kev muab nthuav qhia tawm txog tej duab, suav nrog tej npoo uas nquag siv tes chwv txhawm rau pab txo kom txhob kis tau cov kab mob (xws li cov tes tig ntawm qhov rooj, cov nta tua hluav taws xob, cov las tuav, thiab lwm yam). Muab kev tu kom huv si rau ntawm tej chaw thaum kaw Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej qub. So tej npoo chaw thiab siv tshuab nqus plua plav, tu tej chav dej, thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau txhua cov npoo chaw.

Yuav tau caiv nyob sib nrug deb ntawm lwm tus tib neeg tau li cas?
Xav kom txhua tus neeg tuaj saib tswj qhov nyob sib nrug rau-foot thaum tsev neeg tuaj ua pab ncua sij hawm lawv tuaj saib, nyob rau lawv tus kheej li kev paub cai. Tsuas pub txij ob tug neeg los sis tib tsev neeg siv tau cov ntaiv hluav taws xob xwb.


Kev ua tsawv cuab

Lawv puas ntxiv lub sij hawm rau qhov kuv ua tswv cuab rau thaum lub sij hawm raug kaw?
Ntxiv, cov tswv cuab yuav muab sij hawm ntxiv rau cov tswv cuab raws li lub sij hawm raug kaw.