COVID-19 Visitor Policies - Hmong

Peb qhib lawm!

Thov saib peb cov cai qhia tshiab los pab kom koj npaj qhov yuav tuaj mus ncig saib txuas ntxiv tom ntej no rau ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub. Kev noj qab haus huv thiab kev nyob nyab xeeb ntawm peb cov neeg tuaj ncig saib thiab cov neeg ua hauj lwm yog peb txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws.

Zoo siab txhais tos rov qab tuaj!


Cov Cai Tswj Hwm Neeg Tuaj Ncig Saib
 

clockSij Hawm yog Txhua Yam
Yuav tsum siv daim tiv kem raug raws lub sij hawm txhua cov neeg tuaj ncig saib thiaj nkag mus tau, suav nrog cov tswv cuab. Yuav txwv cov tiv kem tsis pub muaj ntau txhawm rau txo kom cov neeg tuaj ncig saib kom txhob nkag los coob, yog li yuav tau yuav hauv online ua ntej yog ib txoj kev xaiv zoo tshaj. Kev them nyiaj yuav tsum siv npav debit/credit yuav, siv nyiaj ntsuab yuav tsis tau.

maskNpog Qhov Ncauj Qhov Ntswg
Txhawm rau kev nyob nyab xeeb ntawm cov neeg hauv zej zog thiab peb cov neeg ua hauj lwm, txhua tus neeg tuaj saib uas muaj hnub nyoog peb xyoos thiab tshaj sauv yuav tsum rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tshwj tsis yog muaj kev zam raws li tsab ntawv txib hauv Nroog Milwaukee. Dhau li no lawm, txwv tsis pub nqa khoom noj mus rau hauv MPM nyob rau lub sij hawm no; nqa tau taub dej nkaus xwb.

Xav paub ntau ntxiv txog qhov yuav rau ib daim ntaub npog ntsej muag li cas rau ntawm no, thiab vim li cas lawv thiaj li tseem ceeb rau ntawm no.

up arrowPaub Tias Yuav Mus Tau Li Cas
Txhua tus neeg tuaj ncig saib yuav tsum nkag los raws MPM txoj kev nkag los rau sab Wells Street thiab nyob rau hauv lub sij hawm 45-feeb raws li qhov kev qhia rau ntawm lawv daim tiv kem nkag mus. Thov cim tseg tias tsis pub nres tsheb nyob rau ntawm Wells Street.

mapNpaj Cim Tej Chaw Mus Los
Txhawm rau tswj kom nyob tau sib nrug tab tom ncua sij hawm koj tuaj saib, yuav tsum tsim ib txoj kev mus raws seem thoob plaws rau hauv txhua theem tsev ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub thiab qee cov kev nthuav qhia yog tau muab kaw cia ib ncua sij hawm lawm. Thov mus raws li cov kev no thaum koj ncig mus saib cov kev muab nthuav qhia tawm. Saib los sis rub cov duab qhia kev rau ntawm no.

people 6 feet apartRaug Hwm Kom Zoo
Thov caiv nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus tib neeg li rau-foot tsev neeg ua pab thaum nej tuaj ncig saib. Tsuas pub ib tsev neeg ua pab mus caij lub liv nce nqis nyob rau ib lub sij hawm, yog li ntawd thiaj yuav tau tos ntev zog.

hand with soapSaib Xyuas Kom Huv Si
Yuav tau siv cov tshuaj tsuag tua kab mob rau ntawm tes uas nyob rau cov chaw thoob plaws hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub thiab zam tsis txhob chwv tej npoo ub no ntawm lub chaw ntawd.
 

down arrowYuav Ntsib Nej Sai Tom Ntej No
Txhua cov neeg tuaj ncig saib yuav tsum tawm rau sab MacArthur Square sab chaw nres tsheb txawm mus thiaj li zam tsis muaj tsheb khiav ntau.


PAUB TXOG TIAS TAU MUAB KAW LAWM

Thov cim tseg tias cov feem xyuam hauv qab no ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub rau tam sim no uas raug kaw lawm:
Daniel M. Soref Dome Theater thiab Planetarium
Haymarket General Store
Puelicher Butterfly Wing
Cov Kab Muaj Sia!
Txoj Kev Taug Mus Los ntawm Tib Neeg

Lub tsev daus nyob hauv lub Arctic
Xaiv tej kev muab nthuav qhia tawm thiab cov yeeb yam
Chaw Haus Kas Fes

Cov kev pab cuam uas tsis muaj lawm:
Chav xauj rau khoom
Chav xauj Rooj zaum muaj log
Cov chaw tso dej haus
Cov Tswv Cuab Ua Hauj Lwm
Photobooth
Penny press
Qhov uas programme kiag tam sis
Coj kev ncig
Cov Cuab Yeej Siv Tshawb Nrhiav
Cov mloog ntawm pob ntseg txo kom txhob muaj suab nrov tawm

Tsuas pub nkag mus ncig saib qhov kev nthuav qhia rau sab tau ib zaug xwb. Kiag thaum nkag mus lawm, cov neeg tuaj saib yuav tawm mus tsis tau mam rov qab los dua.


Cov Txheej Txheem Kev Tu Ntxuav Tshiab
 • MPM pawg kws tu ntxuav yeej nyob rau ntawm lub chaw thaum cov sij hawm teev ua hauj lwm txhawm rau tu thiab tsuag tshuaj tua kab mob  rau cov chav dej, chav noj su, tej chaw nqug mus los, thiab tej duab tso rau saib suav nrog kev muab nthuav qhia tawm txog tej duab, suav nrog tej npoo uas nquag siv tes chwv txhawm rau pab txo kom txhob kis tau cov kab mob (xws li cov tes tig ntawm qhov rooj, cov nta tua hluav taws xob, cov las tuav, thiab lwm yam).
 • Kev tu kom huv si rau ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub raug kaw; so tej npoo tsev thiab siv tshuab nqus plua plav, tu cov chav dej, thiab tsuag tshuaj tua kab mob rau ntawm txhua thaj chaw.
 • Yuav tsum ua kom muaj cua khiav mus los zoo rau hauv lub tsev txhawm rau tswj xyuas kom muaj cua huv si rau txhua lub sij hawm.
 • Tso cov paib qhiakom thoob plaws rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub txhawm rau ceeb toom kom cov neeg tuaj ncig saib ntxuav lawv txhais tes.
 • Txhua cov neeg ua hauj lwm yuav tsum nquag ntxuav lawv txhais tes.
Koj, tus neeg tuaj ncig saib muaj, peev xwm pab tau li cas:
 • Thov siv peb cov chaw ntxuav tes uas tau teeb ntau txog 25+ lub chaw  thoob plaws rau hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub.
 • Caiv nyob kom sib nrug deb.ntawm lwm tus tib neeg. Nyob kom sib nrug deb lis ntawm 6-foot ntawm  lwm pawg tsev neeg; qhov ntawd yog zoo li hom npauj npaim muaj 18 kab txaj!

             6 foot butterfly conversion

 • Nyob twj ywm hauv tsev yog koj tsis xis nyob. Zoo siab txais tos txhua tsev neeg tuaj ncig saib rau thaum lawv noj qab nyob zoo thiab npaj tawm mus ua si tau lawm!
 • Ceeb toom rau cov neeg ua hauj lwm ntawm Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub yog xav tau ib thaj chaw los sis ib yam khoom dab tsi.

t. rex wearing face maskCov Lus Qhia Txog Kev Nyob Nyab Xeeb Rau Neeg Ua Hauj Lwm
 • Cov neeg ua hauj lwm nkag los thiab tawm mus ntawm MPM raws ntawm Dock/Security Dispatch nkaus xwb.
 • Txhua tus neeg ua hauj lwm yuav tsum raug ntsuas xyuas Tus Kab Mob COVID-19ua ntej hais qhia mus rau tim lub chaw ua hauj lwm txhua hnub.
 • Yuav tsum rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau ntawm txhua thaj chaw uas muaj neeg coob hauv Lub Chaw Rau Khoom Puav Pheej Qub txhua lub sij hawm.
 • Cov neeg ua hauj lwm yuav tsum caiv nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus tib neeg li ntawm 6 feet txhua lub sij hawm, los sis tso ib daim iav yas kaj thaiv cais, thiab zam txhob chwv tej npoo ub no.

TXHAWB RAU KOJ QHOV TUAJ NCIG SAIB

Txawm tias koj tuaj ncig saib peb kiag ntawm tus kheej los zoo los sis saib raws cov uas peb tso tawm txhua hli uas yog nyob tsev saib, peb mam coj koj mus saib cov vis dis aus tshiab, cov kev ua ub no, thiab tej ntaub ntawv txog ntawm ib ntawm peb cov kev tso tawm uas txaus nyiam txhua hli.

Tshawb saib


Cov Nqe Lus Nquag Nug

Puas muaj lus nug dab tsi? Thov saib peb Txoj Cai Tswj Hwm Neeg Tuaj Ncig Saib Cov Nqe Lus Nquag Nug.